Experiential Learning คืออะไร? และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในสังคมยุคใหม่

อ่านตามหัวข้อ

Experiential Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แนวทางนี้เน้นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด ตลอดจนการปฏิบัติเป็นหลัก

หลักการของการเรียนรู้จากประสบการณ์

 • การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้มีประสบการณ์ที่สมจริงและเป็นธรรมชาติ
 • การสะท้อนความคิด จากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ เพื่อเข้าใจและประมวลผลจากสิ่งที่เกิดขึ้น
 • การวิเคราะห์และเชื่อมโยง ผู้เรียนวิเคราะห์และเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้รับกับความรู้หรือทฤษฎีที่เคยเรียนมา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • การนำไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ประโยชน์ของการเรียนรู้จากประสบการณ์

 • พัฒนาทักษะชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ อย่างเช่น การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจ
 • เพิ่มความมั่นใจ การได้ลงมือทำและแก้ไขปัญหาจริง ๆ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและการจัดการกับสถานการณ์
 • เชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีกับปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์จริง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

 • การเรียนรู้ผ่านโปรเจ็กต์ (Project-Based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนในการแก้ไขปัญหาจริงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โรงงาน หรือธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนในห้องเรียน
 • การเรียนรู้ผ่านการทำงานกลุ่ม (Collaborative Learning) การทำงานกลุ่มสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
 • การฝึกงานหรือการเรียนรู้ในสถานประกอบการ (Internships) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริง
 • การใช้เทคโนโลยีและสื่อหลากหลายรูปแบบ การใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมจำลอง วิดีโอ และแอพพลิเคชันทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • การใช้การเล่นเกมและการจำลองสถานการณ์ (Simulation and Gamification) การเล่นเกมหรือการจำลองสถานการณ์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและมีประสิทธิภาพ

สรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)

การเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสามารถนำไปใช้จริงได้ การใช้วิธีการนี้ในการศึกษาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีความหมาย รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนพร้อมต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่